หน้าแรก
  IPP
  UNFCCC
  งานวิจัย
  ข้อมูลโครงการ
  กระดาน ถาม-ตอบ
  Link ที่น่าสนใจ
  ติดต่อทีมวิจัย
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
โครงการ ผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
โครงการนี้ได้ศึกษาผลกระทบของพิธีสารเกียวโตและมาตรการกีดกันทางการค้าที่คาดว่าจะใช้ประเด็นการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นเครื่องมือใช้ในการกีดกันการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบาย หรือมาตรการตั้งรับที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบในเชิงลบ มิให้มีผลกระทบต่อกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และนำเสนอแผนวิจัยและแนวทางการดำเนินงานและในระยะ 2-3 ปี เพื่อรองรับการเตรียมพร้อมของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเรื่องเครื่องมือ เพื่อกำหนดทิศทางหรือมาตรการเชิงนโยบายที่เหมาะสมของประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวในอนาคต

 

IPP

  
 

UNFCCC

  
 

ผลกระทบที่เกี่ยวกับประเทศไทย

  

Integrated Product Policy
นโยบายสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ที่มีแนวคิดเชิงป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร

United Nations Framework Convention on Climate Change
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

โครงการ ผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

 

Lastest News

  
 

Printed Material

  
Comming soon

การประชุมไตรภาคี 2.2 (cop1-9)

2.5 การเตรียมการรองรับการอนุวัตตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และพิธีสารเกียวโต

Comming soon