หน้าแรก
  IPP
  UNFCCC
  งานวิจัย
  ข้อมูลโครงการ
  กระดาน ถาม-ตอบ
  Link ที่น่าสนใจ
  ติดต่อทีมวิจัย
 
 

งานวิจัย


มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความรุนแรงที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไม่มีความชัดเจนจึงยังไม่มีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม งานศึกษาวิจัยส่วนมากมีจุดประสงค์เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ในภาคการเกษตรทำได้โดยหลายวิธี เช่น

  • การจัดการน้ำในนาข้าว
  • การจัดการการใส่ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
  • การคัดเลือกสายพันธุ์พืช
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซับในกระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  • การจัดการพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อให้มีการกักเก็บคาร์บอนไว้ เช่น การไถพรวนแบบอนุรักษ์ การป้องกันการพังทลายและสูญเสียหน้าดิน เป็นต้น

นอกจากนี้มาตรการต่างๆ ควรเน้นไปที่ก๊าซเรือนกระจกทุกตัว และโดยเฉพาะ N2O ที่มีศักยภาพทำให้โลกร้อนเป็น 310 เท่าของ CO2 การปลดปล่อย N2O ออกมาเพียงเล็กน้อยสามารถเทียบเท่ากับการปลดปล่อย CO2 ในปริมาณที่มากได้