Untitled Document
Loading
JGSEE Calendar  |  Scholarships  |  Student Information  |  Publications  |  Job  |  Alumni   |  Contact us
PERDO

 


  Job Opportunities  

 

ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

            บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานประจำ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยร่วม(สัญญาจ้าง 3 ปี)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 2. วุฒิปริญญาโทขึ้นไปทางด้านการบริหารจัดการ การบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารการศึกษา อย่างน้อย 8-10 ปี
 4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 5. มีภาวะการเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ คิดวิเคราะห์การทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรอบคอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ    

 1. วางแผนและดำเนินการงานบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
 2. ประเมินผลและควบคุมการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. กำกับดูแลและกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร
 5. นำเสนอข้อบังคับ กฎระเบียบ ที่ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
 6. ประสานงานระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

 

2. เจ้าหน้าที่บุคคล(สัญญาจ้าง 2 ปี)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งานบุคคล ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
 4. สามารถพูด-อ่าน ภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรม MS Office ได้  
 5. มีความรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ    

 1. การสรรหา-ว่าจ้าง, การจัดทำสัญญาจ้าง
 2. จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ
 3. งานพัฒนาบุคลากรและงานสัมมนาประจำปี

วิธีการสมัคร ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail: patcharee_s@jgsee.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  คุณพัชรี สกุลรัตนศักดิ์
            โทร. 0 2470 8309-10 ต่อ 4141
E-mail: patcharee_s@jgsee.kmutt.ac.th

Website: www.jgsee.kmutt.ac.th   

 

ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ 2 เมษายน 2557

            บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานประจำ(สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสายวิชาพลังงาน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาตรี/โท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เคมี / วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5
3. มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีพื้นฐานได้
4. หากมีความรู้หรือเคยใช้เครื่องมือวิเคราะห์พิเศษ เช่น GC, HPLC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถอ่านและเข้าใจคู่มือ (Manual) การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้
6. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Internet ได้
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ และให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้
8. เดินทางไปปฏิบัติงานที่ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ    
1. ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ดังนี้

 • เบิกจ่ายวัสดุ / สารเคมี / เครื่องมือ ให้กับนักศึกษา
 • การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ, การรับวิเคราะห์ตัวอย่าง
 • การใช้ห้องและสถานที่ในการปฏิบัติการ

2.  ควบคุมดูแลระบบการจัดการสารเคมี ขยะและของเสียอันตราย และดูแลระบบความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
3. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ
4. ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคกับนักศึกษา
5. ช่วยจัดทำการฝึกงานในการใช้เครื่องมือขั้นสูงของสายวิชาฯ

วิธีการสมัคร ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail: duangcheewan_p@jgsee.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  คุณดวงชีวัน  พิรโรจน์
            โทร. 0 2470 8309-10 ต่อ 4141
E-mail: duangcheewan_p@jgsee.kmutt.ac.th
Website: www.jgsee.kmutt.ac.th   


 

รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนระดับปริญญาเอกในหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ด้วยทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
เพื่อทำวิจัยในหัวข้อ “Upgrading of biomass by torrefaction process”
ในกลุ่มวิจัย Advanced Fuel Processing Laboratory
ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าทำวิจัย และค่าเดินทางทำวิจัยในต่างประเทศ
โดยหัวข้อนี้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสและประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติ
นักศึกษาจบปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิทยาศาสตร์เคมี
ด้วยเกียรตินิยม หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามที่  ผศ.ดร. นคร  วรสุวรรณรักษ์  02-8729014 ต่อ 4150
Email: nakorn@jgsee.kmutt.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------


One Postdoctoral Fellow Position at JGSEE in

Air Quality/Atmospheric Modeling and Data Analysis

Eligibility:

 • Nationality: Thai or non-Thai
 • Motivated in advanced air quality/atmospheric modeling and data analysis for a tropical area (here, Thailand and its neighboring countries)
 • Received a PhD in air quality, atmospheric sciences, meteorology, or earth system science but graduated no more that 5 years at the time of application
 • Under 36 years old at the time of application
 • Have at least 1 paper published in a good international journal as the first author
 • Have numerical + computer + statistical + data-handling skills, e.g., LINUX , programming, and graphical visualization
 • Have good English proficiency

Interested applicants can directly contact
Assoc. Prof. Dr. Kasemsan Manomaiphiboon
The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
Bangkok, Thailand
Tel: + 666 2 470-7331 (Regular Office), + 66 2 470-7332 (Lab)
E-mail: kasemsan_m@jgsee.kmutt.ac.th
Website: http://www.jgsee.kmutt.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------

นักวิจัยด้านคำนวณและสถิติเต็มเวลา 1 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 36 ปี
 • ปริญญาตรี โท ด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • มีความรู้ประสบการณ์ด้านสถิติและการใช้โปรแกรมสถิติ   ถ่าสามารถใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้จะดี
 • โดยจะช่วยงานคำนวณและการจำลองเกี่ยวกับ มลภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ อุตุนิยมวิทยา
 • มีอัธยาศัยที่ดีในการติดต?อและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้
 • มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ? และสามารถปรับตัวเข้ากับผู?อื่นได?

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
สามารถติดต่อตามรายละเอียดข้างล่าง 
ดร. เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์ (อาจารย์) โทร 02 470 7331 หรือ อีเมล์ kasemsan_m@jgsee.kmutt.ac.th 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ตึกคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน

---------------------------------------------------------------------------------------
Address
The Joint Graduate School of Energy and Environment
5th Floor, School of Energy, Environment and Materials Building,
King Mongkut's University of Technology Thonburi,
126 Prachauthit Rd, Bangmod, Tungkru, Bangkok, Thailand 10140
Academic Section
Tel : 66-2-4708309 to 10 #4149
Fax : 66-2-8726736
email : academic@jgsee.kmutt.ac.th


 


Home  |  About JGSEE  |  Academic Staff  |  Academic Program  |  Admissions  |  Research  |  Publicity  |  Facilities  |  Contact us

www.jgsee.kmutt.ac.th

The Joint Graduate School of Energy and Environment

King Mongkut's University of Technology Thonburi,
126 Prachauthit Rd, Bangmod, Tungkru, Bangkok, Thailand 10140
Copyright © 2012 All Rights Reserved