Untitled Document
Loading
JGSEE Calendar  |  Scholarships  |  Student Information  |  Publications  |  Job  |  Alumni   |  Contact us
PERDO
 
NEWS & EVENTS

JGSEE Newsletters
JSEE Journals
JGSEE Seminars

 

    


ผศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ ได้รับรางวัล "นักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น"

ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2551 ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีนักวิจัยที่ได้รับทุนจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมประมาณ 950 คน

ในโอกาสนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง "ปัญญาภิวัฒน์" และมอบรางวัลแด่นักวิจัย โดยแบ่งเป็นรางวัล "นักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น" ซึ่งได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเช็คเงินสด รวมมูลค่า 100,000 บาท มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่ รศ.นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากโครงการ "ผลของยาซิลเดนาฟิลซิเตรท และผลร่วมของไนตริกออกไซด์โดเนอร์กับซิลเดนาฟิลซิเตรท" นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากโครงการ "การศึกษาการตอบสนองของเซลล์ท่อไตต่อการเกาะจับของผลึกแคลเซียมอ๊อกซาเลทที่เป็นกลไกสำคัญในการเกิดโรคนิ่วในไตโดยใช้เทคนิคทางโปรตีโอมิกส์"
ผศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการ "การผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่อันประกอบด้วย Gas-to-Liquid (GTL), Biomass-to-Liquid (BTL), ก๊าซสังเคราะห์ (Synthesis gas) และ Dimethyl Ether (DME) จากวัตถุดิบประเภทต่างๆ ในประเทศไทย" รศ.ดร.สุพล อนันตา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากโครงการ "อิทธิพลของปัจจัยในกระบวนการเตรียมต่อการเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิก PBZT-PMNT และผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากโครงการ "อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริก"

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ได้รับเหรียญทองพร้อมเช็คเงินสด รวมมูลค่า 50,000 บาท มีทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ ผศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย จากโครงการ "การสกัดสารต้านมะเร็งจากรากของต้นยอด้วยน้ำกึ่งวิกฤตและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์" ผศ.นพ.ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากโครงการ "ผลของภาวะเลือดเป็นกรดแบบเมตาบอลิกต่อการดูดซึมแคลเซียมในเยื่อบุลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูขาวเพศเมีย" ดร.คัมภีร์ ค้าแหวน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโครงการ "ผลของฟิสิกส์ที่ระดับสเกลสตริงที่มีผลต่อความผันผวนในเอกภพยุคอินเฟลชั่น" ผศ.ดร.สาธิต แซ่จึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากโครงการ "การลู่เข้าของแบบแผนเวียนบังเกิดจุดตรึงในปริภูมิบานาค" ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากโครงการ "ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายของการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย" ผศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากโครงการ "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" และดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากโครงการ "คำเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาไทย"

ส่วนรางวัลเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ซึ่งได้รับเกียรติบัตรมีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ ผศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ผศ.ทญ.ดร.นีรชา สารชวนะกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.เจนจิต กสิกิจธำรง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


Home  |  About JGSEE  |  Academic Staff  |  Academic Program  |  Admissions  |  Research  |  Publicity  |  Facilities  |  Contact us

www.jgsee.kmutt.ac.th

The Joint Graduate School of Energy and Environment

King Mongkut's University of Technology Thonburi,
126 Prachauthit Rd, Bangmod, Tungkru, Bangkok, Thailand 10140
Copyright © 2012 All Rights Reserved