หน้าแรก
  IPP
  UNFCCC
  งานวิจัย
  ข้อมูลโครงการ
  กระดาน ถาม-ตอบ
  Link ที่น่าสนใจ
  ติดต่อทีมวิจัย
 
 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)


อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) ซึ่งเป็นอนุสัญญาฯที่เกิดจากความพยายามของประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เชื่อว่ามีสาเหตุมาจากภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) อันเนื่องมาจากการสะสมตัวในชั้นบรรยากาศของก๊าซต่างๆ
   

Kyoto Protocol

พิธีสารเกียวโตได้กำหนดข้อผูกพันทางกฎหมาย (Legal binding) ไว้ในกรณีดำเนินการตามพันธกรณี โดยมาตรา 3 ได้กำหนดพันธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคี โดยที่ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

UNFCCC

เอกสารที่เกี่ยวกับ UNFCCC

ความเป็นมาของอนุสัญญา
หลักการและสาระสำคัญของอนุสัญญา
พันธกรณีทั่วไปของอนุสัญญา
สถานภาพและองค์กรบริหารจัดการอนุสัญญาฯ
พันธกรณีภายใต้อนุสัญญา UNFCCC ที่มีต่อประเทศไทย

ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ UNFCCC

ข่าวความเคลื่อนไหวของ COP

  

Kyoto Protocol

เอกสารที่เกี่ยวกับ Kyoto Protocol

ความเป็นมาของพิธีสารเกียวโต
หลักการที่สำคัญของพิธีสารเกียวโต
พันธกรณีของประเทศไทยภายใต้วิธีสารเกียวโต
การดำเนินงานของประเทศไทยตามข้อผูกพัน